PENDEN

Program je určen k vedení a zpracovaní peněžního deníku, knihy pohledávek s možností vytváření a tisku upomínek a penalizačních faktur, knihy závazků, knihy DPH, evidence DMH (tzv. drobného hmotného majetku), evidence DHM (dlouhodobého hmotného majetku), evidence DMN (drobného dlouhodobého nehmotného majetku) a evidence DNM (dlouhodobého nehmotného majetku) v tiskové podobě, dle paragrafu 15 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Jde o daňovou evidenci dle § 7b zákona č. 586/1992 o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Pro rok 2005-x jako jednoduché účetnictví ještě i pro ty, kteří ho mohou v těchto letech vést. Viz novela zákona o účetnictví.

Pro případnou rekonstrukci účetnictví do roku 2003 je program zpracován v souladu s "Vyhláškou č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví".

Daňovou evidenci může vést i podnikatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty. Pro plátce DPH umí program připravit podklady pro daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení v tiskové i XML podobě. Pomocí tohoto programu je možné vést až 150 firem, bez rozdílu zda jsou či nejsou plátci DPH, nebo se stali plátci DPH až v průběhu roku.

Příjmy a výdaje lze dále analyticky členit až na 62 položek, které lze následně tisknout. Samostatně můžete vést až 62 bankovních účtů nebo pokladen. Lze účtovat i částečné úhrady.

Program dále umožňuje zpracovat a zaúčtovat DMH, DMN, DHM a DNM (i zhodnocení DHM, případně přerušení odpisování), zpracovat vyúčtování cestovného i s možností zaúčtování, vytvořit knihu jízd pro libovolné množství firemních vozidel (s eventualitou generování jízd), z té pak zpracovat doklad o stravném a zaúčtovat ho. Zpracuje hlášení v souladu s § 34, odstavec 5 zákona O správě daní a poplatků (Součinnost třetích osob). Lze účtovat i o uzávěrkových úpravách příjmů a výdajů, dále je možné i přímo účtovat "mimo pokladnu a banku. Funkce statistika informuje u výsledku hospodaření. Program vytváří "Závěrku jednoduchého účetnictví fyzických osob". Tisk stránek je zajištěn buď v "pozadí" pro maticové tiskárny nebo s určením "od-do" pro všechny druhy tiskáren podporující tisk z DOSu. Pro ostatní tiskárny zajišťujeme tisk pomocí programu BPrint.

Program také vytvoří "Přehled OSVČ" pro jednotlivé zdravotní pojišťovny za rok 201x, kdy základní údaje se přebírají z PD. Dále výpočet zálohy na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění na rok 201x. S tím je spojený tiskový výstup „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 201x“ i ve formátu XML. Oba tyto přehledy pouze s tiskovým ovladačem BPrint.

Pomocí jednoduchého textového editoru s možností MailMerge můžete zpracovávat i hromadnou korespondenci. V seznam partnerů je možné vyhledávat a "filtrovat", zvolené partnery můžete tisknout jako adresy na obálky. Dále je možné tisknout příjmové a výdajové doklady. Program má ještě řadu dalších funkcí.

Cena programu byla 1000,- Kč. Stáhnout si ho můžete zde

Souhrnně o programech