A KT UAL IT Y

 

S účinností k 1. 4. 2019 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (ZDPH). Z tohoto důvodu dochází i ke změně struktury XML Kontrolního hlášení DPH s platností od 1. 10. 2019. To znamená, že všechna kontrolní hlášení podávaná od tohoto data (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení.

Toto sdělení sice vypadá dramaticky, ale ve skutečnosti se týká jen opravy nedobytné pohledávky v řádku A.4, podle § 46 a násl. ZDPH nebo podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019 a řádku B.2, podle § 74a ZDPH nebo podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019.

Tato změna se dotkne maximálně 0,1% uživatelů programu PENDEN a ti budou muset následně provést opravu v KH po jeho načtení na Daňovém portálu. Pokud bychom udělali změnu při zadávání v programu, tak by se naopak ostatním uživatelům prodloužil a zkomplikoval způsob zadávání příjmových dokladů. V XML souboru je na uvedených řádcích hodnota „P“ – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky. To znamená, že XML soubor, který je vytvořen programem PENDEN v 29.0x bude použitelný i po 1. 10. 2019.     

 
Dne 1. 7. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 32/2019 Sb., který novelizuje z hlediska zpracování mezd dva důležité zákony:
-         zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
-         zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Vzhledem k tomu, že v době zpracování i rozesílání programu MZDY verze 19.00 nebyl znám datum účinnosti výše uvedeného zákona a naším záměrem nebylo rozesílání nové verze v průběhu roku, byl program připraven na změnu k libovolnému datumu v průběhu roku.
Změnu provedete jednoduše takto, ale pozor, až při zadávání mezd za červenec:
Ø otevřete příslušný soubor pro zadávání mezd,
Ø stisknete klávesu „F7“ Nastavení výpočtu – Platí od měsíce „7“,
Ø sociální pojištění zaměstnavatel opravíte hodnotu 25% na „24,8%“,
Ø při zadávání náhrady mzdy již od prvního dne nastavíte karenční dobu na „Ne“.
 

 

Platné verze a provedené doplňky a změny v programech:

 

V případě, že jste oficiálními uživateli níže uvedených základních verzí (29.0x a 19.0x) a máte zájem o zaslání těchto „úprav-doplňků“ (pokud jsou) prostřednictvím internetu, zašlete prosím objednávku na E-mail Boris.Letocha@seznam.cz s uvedením registračního čísla příslušného programu, zaslání je zdarma, pokud požadujete zaslaní na CD nebo disketě pak 40,- Kč.

 

 

PENDEN verze 29.0x         - tato verze platná pro rok 2019 bude uvolněna 7. ledna a v průběhu tohoto měsíce bude rozeslána.

 

 

 

MZDY verze  19.0x             - tato verze platná pro rok 2019 bude uvolněna 7. ledna a v průběhu tohoto měsíce bude rozeslána.

.01

-         tato verze obsahuje změnu ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. ve znění účinném od 1. 5. 2019,

-         od 1. 5. 2019 se odvádí srážková daň ze všech ostatních příjmů, pokud zaměstnanec neuplatňuje „základní slevu na poplatníka“ od částky 3000 hrubé mzdy včetně.

 

 

DOLIFAKT verze 15.xx      - tato verze byla uvolněna 9. 1. 2015 a v průběhu tohoto měsíce byla rozeslána jako upgrade

 

 

Název krajského finančního úřadu

tÚFO

Název krajského finančního úřadu

tÚFO

FÚ pro hlavní město Prahu

451

FÚ pro Královehradecký kraj

458

FÚ pro Středočeský kraj

452

FÚ pro Pardubický kraj

459

FÚ pro Jihočeský kraj

453

FÚ pro Kraj Vysočina

460

FÚ pro Plzeňský kraj

454

FÚ pro Jihomoravský kraj

461

FÚ pro Karlovarský kraj

455

FÚ pro Olomoucký kraj

462

FÚ pro Ústecký kraj

456

FÚ pro Moravskoslezský kraj

463

FÚ pro Liberecký kraj

457

FÚ pro Zlínský kraj

464

Specializovaný FÚ

13

tÚFO = Kód FÚ v naši programech

 

 

 

 

Elektronické podání ČSSZ - datová schránka – povinnost byla od 1. 1. 2015 zrušena

 

Z našich programů MZDY a PENDEN je možné podávat následující tiskopisy elektronicky:

-         Evidenční list důchodového pojištění – ELDP.xml

-         Přehled o výši pojistného – PVPOJ.xml

-         Oznámení o nástupu do zaměstnání – ONZ.xml

-         Příloha k žádosti o dávku – NEMPRI.xml 

-         Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok … - OSVC.xml

 

Postup je shodný pro všechna výše uvedená elektronická podání, pro názorný příklad použiji „Přehled o výši pojistného“, který bude využíván nejčastěji.

Pro přehlednost a zjednodušení při vyhledávání souborů doporučuji nejprve vytvořit pracovní složku/adresář. V příkladu má název „0 OSSZ“ – pokud použijete jako první znak „0“ a řadíte dle abecedy máte jistotu, že ho vždy najdete někde na začátku. Následně při vytváření tiskopisu zadáte cestu k tomuto adresáři (obrácené lomítko „\“ vložíte po stisku kláves „Ctrl+Alt+92“). Samotný název souboru může mít maximálně osm alfanumerických znaků a extendr za tečkou „xml“, tedy „c:\0 OSSZ\PVPOJ01.xml“ na velikosti písmen nezáleží.

V případě, že cestu nepostavíte a ani nezměníte námi přednastavený název, bude soubor uložen v adresáři, ze kterého program spouštíte. Nejčastěji c:\mzdy, zde ho pak také musíte hledat.

Pokud nezměníte jméno souboru, tak se do něj automaticky načítají další údaje. Tuto možnost nejčastěji využijete při vytváření ELDP za celou firmu. V jednom elektronickém souboru tak budete mít údaje za všechny zaměstnance. Stejně to využijete u výstupů ONZ a NEMPRI. Úplně poprvé doporučuji takto vytvořený soubor nejprve vyzkoušet načtením na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy nebo do programu Software602 Form Filler, kde si můžete ověřit prostupnost údajů. Mohou nastat problémy, pokud v zadání uvádíte „nestandardní“ znaky. Z praktických zkušeností doporučuji zkontrolovat např., zda před textem nemáte mezeru, špatné zkušenosti jsou třeba se znakem „&“.

Příslušný elektronický soubor tedy již máte, teď už jen zbývá ho odeslat.

Po přihlášení do datové schránky zvolíte „Vytvořit zprávu“ a zadáte ID schránky „5ffu6xk“ nebo vyberete z již uložených adresátů.

Následně zatrhnete adresáta, musíte vyplnit kolonku „Věc“ a doporučuji zatrhnout „Přidat identifikaci odesílatele“. Pokud chcete vyplnit další údaje jako číslo jednací apod. můžete, ale není to nutné.

Pokračujete zvolením „Přidat“ a soubor k nahrání. Na závěr odešlete a je hotovo.

 

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016  

         Nadále jsou povinny vést účetnictví jen ty fyzické osoby (nezapsané v obchodním rejstříku), jejichž roční obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

 

Jednoduché účetnictví pro vybrané právnické osoby bude možné i v následujících letech

 

Spolky, jejich pobočné spolky, odborové organizace i mezinárodní, organizace zaměstnavatelů i mezinárodní, s jejich pobočnými organizacemi, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva mohou vést jednoduché účetnictví, pokud nejsou plátci DPH, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Na tuto úpravu navazuje vyhláška č. 325/2015 Sb., která stanoví podrobnější metodiku pro vedení jednoduchého účetnictví.