A KT UAL IT Y

 

Vážení a dlouholetí uživatelé našich programů (první PENDEN byl prodán 14. 3. 1991), tímto ukončuji práci na nových verzích těchto programů.

 

K tomuto rozhodnutí, které jsem zvažoval již dva roky, mi dopomohla novela zákoníku práce týkající se výpočtu a čerpání dovolené zaměstnanců.

Prostřednictvím mobilního telefonu (603 731 303) budu nadále k dispozici s radou k funkcím našich programů nebo k způsobu jejich instalace při přechodu na nový počítač.

 

Použitelnost programů vzhledem k možnosti nastavení mnoha parametrů je následující:

PENDEN – pro neplátce DPH lze používat bez omezení i v následujících letech, plátci DPH ho budou moci používat, pokud se výrazně nezmění daňové přiznání k DPH nebo kontrolní hlášení.

MZDY – jen pro DPP a DPČ bez dovolené.

DOLIFAKT – lze používat bez omezení i v následujících letech.  

 

Poslední platné verze:

 

PENDEN verze 30.0x         - tato verze byla uvolněna 6. 1. 2020.

 

MZDY verze  20.0x             - tato verze z hlediska legislativy platná pro rok 2020 byla uvolněna 6. 1. 2020.

Ø .01 - provedena oprava souboru NEMPRI20, tak aby ho bylo možné zasílat přímo prostřednictvím datové schránky, přesto nadále doporučuji provést jeho načtení na ePortál https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2020 a po kontrole odeslat, což je možné již ve verzi 20.00.

 

DOLIFAKT verze 15.xx      - tato verze byla uvolněna 9. 1. 2015.

 

 

Název krajského finančního úřadu

tÚFO

Název krajského finančního úřadu

tÚFO

FÚ pro hlavní město Prahu

451

FÚ pro Královehradecký kraj

458

FÚ pro Středočeský kraj

452

FÚ pro Pardubický kraj

459

FÚ pro Jihočeský kraj

453

FÚ pro Kraj Vysočina

460

FÚ pro Plzeňský kraj

454

FÚ pro Jihomoravský kraj

461

FÚ pro Karlovarský kraj

455

FÚ pro Olomoucký kraj

462

FÚ pro Ústecký kraj

456

FÚ pro Moravskoslezský kraj

463

FÚ pro Liberecký kraj

457

FÚ pro Zlínský kraj

464

Specializovaný FÚ

13

tÚFO = Kód FÚ v naši programech

 

 

 

 

Elektronické podání ČSSZ – povinnost byla obnovena od 1. 9. 2020 viz zákon 255/2020 Sb.

 

Z našich programů MZDY a PENDEN je možné podávat následující tiskopisy elektronicky:

-         Evidenční list důchodového pojištění – ELDP.xml

-         Přehled o výši pojistného – PVPOJ.xml – vzhledem ke změnám v oblasti sociálního pojištění je nutné námi vytvořený xml soubor zaslat prostřednictvím ePortálu ČSSZ

-         Oznámení o nástupu do zaměstnání – ONZ.xml

-         Příloha k žádosti o dávku – NEMPRI.xml

-         Hlášení zamestnavatele při ukončení pracovní neschopnosti – HZUPN20.xml (nový od roku 2020) 

-         Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok … - OSVC.xml

 

Postup je shodný pro všechna výše uvedená elektronická podání, pro názorný příklad použiji „Přehled o výši pojistného“, který bude využíván nejčastěji.

Pro přehlednost a zjednodušení při vyhledávání souborů doporučuji nejprve vytvořit pracovní složku/adresář. V příkladu má název „0 OSSZ“ – pokud použijete jako první znak „0“ a řadíte dle abecedy máte jistotu, že ho vždy najdete někde na začátku. Následně při vytváření tiskopisu zadáte cestu k tomuto adresáři (obrácené lomítko „\“ vložíte po stisku kláves „Ctrl+Alt+92“). Samotný název souboru může mít maximálně osm alfanumerických znaků a extendr za tečkou „xml“, tedy „c:\0 OSSZ\PVPOJ01.xml“ na velikosti písmen nezáleží.

V případě, že cestu nepostavíte a ani nezměníte námi přednastavený název, bude soubor uložen v adresáři, ze kterého program spouštíte. Nejčastěji c:\mzdy, zde ho pak také musíte hledat.

Pokud nezměníte jméno souboru, tak se do něj automaticky načítají další údaje. Tuto možnost nejčastěji využijete při vytváření ELDP za celou firmu. V jednom elektronickém souboru tak budete mít údaje za všechny zaměstnance. Stejně to využijete u výstupů ONZ a NEMPRI. Úplně poprvé doporučuji takto vytvořený soubor nejprve vyzkoušet načtením na https://eportal.cssz.cz/ (zde ho můžete i rovnou odeslat) nebo do programu Software602 Form Filler, kde si můžete ověřit prostupnost údajů. Mohou nastat problémy, pokud v zadání uvádíte „nestandardní“ znaky. Z praktických zkušeností doporučuji zkontrolovat např., zda před textem nemáte mezeru, špatné zkušenosti jsou třeba se znakem „&“.

Příslušný elektronický soubor tedy již máte, teď už jen zbývá ho odeslat.

Po přihlášení do datové schránky zvolíte „Vytvořit zprávu“ a zadáte ID schránky „5ffu6xk“ nebo vyberete z již uložených adresátů.

Následně zatrhnete adresáta, musíte vyplnit kolonku „Věc“ a doporučuji zatrhnout „Přidat identifikaci odesílatele“. Pokud chcete vyplnit další údaje jako číslo jednací apod. můžete, ale není to nutné.

Pokračujete zvolením „Přidat“ a soubor k nahrání. Na závěr odešlete a je hotovo.

 

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016  

         Nadále jsou povinny vést účetnictví jen ty fyzické osoby (nezapsané v obchodním rejstříku), jejichž roční obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

 

Jednoduché účetnictví pro vybrané právnické osoby bude možné i v následujících letech

 

Spolky, jejich pobočné spolky, odborové organizace i mezinárodní, organizace zaměstnavatelů i mezinárodní, s jejich pobočnými organizacemi, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva mohou vést jednoduché účetnictví, pokud nejsou plátci DPH, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Na tuto úpravu navazuje vyhláška č. 325/2015 Sb., která stanoví podrobnější metodiku pro vedení jednoduchého účetnictví.